Hoppa till sidans innehåll

Paul Velenik

Enterprisearkitekt

Certifierad som både enterprisearkitekt och IT-arkitekt. Passionerad kring att lösa komplexa tekniska- och/eller affärsproblem, genom att sätta mig in i kundens verksamhet, för att i slutändan leverera värde för produkten/lösningen. Detta inom roller som enterprisearkitekt, lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt, produktägare eller kravanalytiker.

Förmedlar effektivt lösning/krav samt behov till olika målgrupper, för att få alla, att dels förstå utmaningarna/målet, dels hur det hänger samman med den övergripande strategin. Detta för att möjliggöra att vi alla jobbar mot samma mål.

Har i princip i hela min yrkeskarriär jobbat i stora IT-transformationer (såsom utbyte av CRM och billing system) och med de många utmaningar man då ställs inför, men samtidigt väldigt lärorika resor.

Van vid att jobba i, samt leda, distribuerade team. Har även erfarenhet från olika roller i agilt arbetssätt och att jobba med autonoma team.

Branscherfarenhet huvudsakligen från mobiloperatörer, bank, samt stödsystem för offentlig upphandling. Erfarenhet från vitt skilda domäner såsom integration, informations- och processmodellering, OSS/BSS system, digitala kanaler, orderhantering, teknisk leverans, masterdata, BI/DWH, kundreskontra, leverantörsreskontra, inkasso, finansiell redovisning, rapportering och avstämning, infrastruktur, molnarkitektur, loggning, monitorering, datamigrering, utredning och analys.

Områden

 • Enterprisearkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Produktägare

Om Paul

Trivs att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär. Detaljvig, dvs väldigt bra att se till helheten, men samtidigt genomföra djupdykningar och läsa exempelvis 3GPP protokollspecifikationer eller analysera data i olika databaser. Känd för att snabbt och effektivt sätta mig in nya tekniker, problem och domäner och därmed snabbt kunna bidra med min kunskap på ett effektivt sätt. Något jag brinner extra för är dokumentation som kan få ett långt liv även efter ett uppdrags slut. Bra på att analysera ett komplext problem/utmaning och sedan framställa ett lättöverskådligt material, anpassat för mottagaren i fråga, där olika fördelar/nackdelar vägs mot varandra.

Pauls CV

 • Stokab

  Koncernarkitekt / enterprisearkitekt

  2023 -

  Uppdraget bestod av 2 st huvuddelar:
  * Dokumentation och analys av myndighetens nuvarande arkitektur kopplat till samtliga lager inom koncernarkitekturen: strategi, verksamhet, information, applikation och teknik.
  * Upprättandet av en ny målarkitektur som stöttar myndighetens fortsatta digitalisering. Dokumentation/rapport kring avsteg mot målarkitekturen samt prioritering och rekommendation kring åtgärder. Utöver avvikelser mot målarkitekturen sammanställdes även mer generella noteringar kommentarer kring hur myndigheten arbetar kring aspekter såsom arkitektur, utvecklingsmodell, dokumentation, trender etc.
 • DeLaval

  Koncernarkitekt / enterprisearkitekt

  2022 - 2023

  Uppdraget bestod i att stötta chefsarkitekten inom ett stort ERP och affärstransformationsprogram. Paul arbetade med framtagande av målarkitektur inom olika områden samt framtagande av arkitekturprinciper.

  Mer djuplodande arbete genomfördes inom IT4IT, cybersäkerhet, finansområdet, molnstrategi samt det digitala kundmötet. En stor del av arbetet kretsade även kring organisationens förmågekarta.

  Paul genomförde utredningar/analys samt tog fram beslutsunderlag med fördelar/nackdelar samt rekommendation på inriktning inom:
  * e-handelslösning för B2B affären.
  * CIAM lösning (Customer Identity and Access Management / kund identitetshantering)
 • Kronofogdemyndigheten

  Koncernarkitekt / enterprisearkitekt

  2021 - 2022

  Uppdraget bestod av 2 st huvuddelar:
  * Dokumentation av myndighetens övergripande målarkitektur kopplat till samtliga lager inom koncernarkitekturen: strategi, verksamhet, information, applikation och teknik.
  * Dokumentation/rapport kring avsteg mot målarkitekturen samt prioritering och rekommendation kring åtgärder. Utöver avvikelser mot målarkitekturen sammanställdes även mer generella noteringar kommentarer kring hur myndigheten arbetar kring aspekter såsom arkitektur, utvecklingsmodell, dokumentation, trender etc.
 • Mercell

  Koncernarkitekt / enterprisearkitekt

  2020 - 2021

  Central koncernarkitekt / enterprisearkitekt involverad i uppdrag kopplat till:
  * Utredning och rekommendation av ny molnarkitektur (baserat kring Kubernetes och containers) och molntjänstleverantör, för att ersätta AWS och Azure. Detta för att säkerställa en molnarkitektur, som är dels GDPR och Schrems II “säker”, dels moln agnostisk.
  * Mercell jobbar med väldigt autonoma team där centralarkitektur agerar mer som bollplank, "influencer", samt att genom ett fåtal principer styra verksamheten/målarkitekturen, med syftet att låta teamen förbli autonoma.
  * Utredning, rekommendation, leverantörsval och införande av en SaaS tjänst för internationalisering av Mercells tjänster byggda kring microservices.
  * Fastställande av icke funktionella krav kring transformation, av ett flertal monolitiska applikationer, till en ny målarkitektur kring microservices, ”event-driven architecture” och ”domain driven design”.
  * Bistå med technical due diligence vid förvärv.
 • Handelsbanken

  Produktägare

  2020 - 2020

  Produktägare för ett team inom finansiell/redovisning, baserat kring en BI/DWH plattform, med ett antal applikationer för interna användare på controlleravdelningar inom banken.

  Ansvarig för teamets backlog, prioritering, finansiell uppföljning, roadmap för produkten samt utbildning, kravinsamling och processdokumentation. Mycket arbete med samsyn kring prioritering mot olika delar av organisationen. Detta eftersom de olika delarna av organisationen hade vitt skilda affärsbehov och ej samma behov/prioritering gentemot vår produkt.

  Mycket arbete gjordes kring en ny datamodell kopplat till dagligt redovisningsdata, för att möjliggöra en ersättning av en mängd månatliga avstämningsrapporter, vilka var implementerade som accessapplikationer. Förflyttning transformation från en monolitisk applikation till en microservice arkitektur för att minska mängden beroenden.
 • Handelsbanken

  Kravanalytiker / verksamhetsarkitekt

  2018 - 2020

  Kravanalytiker / verksamhetsarkitekt för ett team inom finansiell/redovisning baserat kring en BI/DWH plattform med ett antal applikationer för interna användare på controlleravdelningar inom banken.

  Största delen av arbetet genomfördes inom ramen för ett projekt kopplat till “Resolution rapportering” dvs rapportering av bankens skuldsida, samt klassificering av skulderna, såsom kritiska leverantörer och icke kritiska. Arbete kring dataanalys, kravinsamling och processdokumentation. Ansvarig även för hur leveransen skall kunna delas upp i flera olika delleveranser, för att minska risk och leverera värde iterativt.
 • Handelsbanken

  Kravanalytiker / utvecklare

  2018 - 2018

  ”Proof of concept” kopplat till Apache Kafka och hur man kan använda strömmande data för att tidigare upptäcka datakvalitetsbrister, samt tillgängliggöra information i stordatorn i den finansiella rapporteringen i ett tidigare skede jämfört med den befintliga batch hanteringen.

  Utveckling inom Java samt kravställning.
 • Forex

  Lösningsarkitekt / Domänarkitekt

  2017 - 2018

  Lösningsarkitekt / domänarkitekt inom kunddomänen med ansvar för den tekniska roadmapen och övergripande arkitekturansvar kring det som berörde bankens kunder.

  Framtagande av lösningsarkitektur inom projekt kopplat till:
  * Införande av en masterdata plattform för hantering av kundinformation
  * Införande av nya AML och KYC processer, vilka involverande ett antal olika kanaler (både digitala och fysiska), samt backend system.
  * Rensning av kunddata utifrån GDPR krav.
 • Telia

  Lösningsarkitekt E2E

  2014 - 2017

  Lösningsarkitekt end-2-end på Telia, tar ett helhetsansvar i större projekt, för att säkerställa lösningen end-2-end över alla domäner och funktioner. TM Forums ramverk (eTOM, SID, TAM) användes som referens rörande arbetet kring processer, förmågekarta och informationsmodell inom projekt.

  Deltog i projekt kopplat till:
  *Nätverks modernisering och inköp av ny IMS infrastruktur huvuddeltagare från IT sidan. Syftet var dels, för att kunna införa VoLTE, dels att byta ut den befintliga IMS core. Arbetet involverade mycket kring 3GPP specifikationer, relaterat till Online Charging och Policy Management, samt hur införandet skulle påverka samtliga befintliga processer, såsom exempelvis kundkommunikation, orderhantering, teknisk leverans / provisionering, fakturering etc.
  * 3rd party API införande av ett ramverk, för att kunna tillgängliggöra 3:e parts tjänster oavsett abonnemangstyp (mobil, fiber, xDSL etc) vilket lades som ett ramverk ovanpå de befintliga “stuprören”. Detta för att t.ex. kunna bundla Spotify, Telia, CMore med kundens abonnemang, oavsett abonnemangsform, så att kunden möter ett Telia med samma utbud oavsett accesstyp.
 • Tele2

  Lösningsarkitekt

  2012 - 2014

  Lösningsarkitekt i en central enhet, som arbetade mot alla Tele2 länder i Europa.

  Allt arbete genomfördes i IT transformationsprojekt rörande Tele2 Nederländerna och Tele2 Lettland. Huvudarbetsuppgifterna bestod i att arbeta som projektarkitekt och arbeta med kravinsamling, lösningsarkitektur, högnivåestimat samt integrations workshopar för utbyte av existerande billingsystem samt införande av OCS/PCRF system. Bidra i arbetet kring målarkitektur kring framförallt kundreskontra domänen. Arbetade primärt inom domänerna kring "online charging and policy management", mediation, fakturering och processer kopplat till kundreskontra såsom t.ex. betalningar, påminnelser och inkasso. TM Forums ramverk (eTOM, SID, TAM) användes som referens rörande arbetet kring processer, förmågekarta och informationsmodell.
 • Tele2

  Systemarkitekt

  2008 - 2012

  I princip all min tid tillbringades i ett stort IT transformations/digitalisering program, för att byta ut en mängd monolitiska applikationer mot SingleView som billingsystem och online charging system.

  Huvuduppgifterna bestod av:
  * Leda arbetet kring design och estimat av olika utvecklingsbehov.
  * Leda arbetet kring design och arkitektur av billingsystemet
  * Införande av en händelsedriven arkitektur för hantering av t.ex. kundkommunikation kring snart slut på datasurf.
  * Design av interface och integrationer
  * Dokumentation av systemet med fokus på långlivad helhets dokumentation och ej endast delta dokumentation av förändringar i fråga.
  * Deltagande i förstudier primärt kopplat till IoT, mobila betalningar och online charging and policy management.
  * TM Forums ramverk (eTOM, SID, TAM) användes som referens rörande arbetet kring processer, förmågekarta och informationsmodell.
 • 3 (Hi3G)

  Utvecklare

  2006 - 2008

  Under tiden på 3 så var jag delaktig i:
  * Utveckling i 3 Sverige och 3 Danmarks billingsystem SingleView.
  * Utveckling i en betalningsgateway för hantering av bokföring och bokning av inkommande betalningar i kundreskontrat i Singleview.
  * Migrering från ett äldre kontantkortssystem till Singleview OCS (Online Charging System).
 • Tele2 via Accenture

  Systemintegratör

  2004 - 2005

  Involverad som systemintegratör för ett av de största IT transformationerna i Europa vid tillfället där planen var att migrera mer än 20 befintliga system till SingleView för CRM, orderhantering, tekniskleverans, prissättning och fakturering samt kundreskontra.

  Arbetade som utvecklare och teamlead för ett mindre utvecklingsteam. Tillbringade även totalt 3 mån vid Accentures utvecklingscenter i Bangalore i Indien.
 • Net Result

  Utvecklare

  2003 - 2004

  Utveckling av en provisionerings gateway samt utveckling av datamigrering från ett legacy charging system till Oracle BRM.

Pauls kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Data Warehouse, Webb- och Internetbaserade system, Nätverk och kommunikation, Systemintegration, Mobilapplikationer, O&M-system, Mobila telesystem, Beslutstöd- och BI-system, Microservices
 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Datalager, Databaskonstruktion
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Order/Distribution, Redovisning
 • Tillämpningar

  CRM-system, Billing-system, OSS (Operational Support Systems), Affärssystem, Finanssystem, Elektronisk fakturering, SOA
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Teleoperatörer
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsarkitektur, Order- och leveransflöden, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, GDPR
 • Upphandling

  Kravformulering, Internationella tekniska upphandlingar
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Arkitekt, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Enterprise Architecht, Produktägare, Lösningsarkitekt
 • Standarder

  3GPP
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, BPM, Controlling and Reporting, BPMN
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Dokumentation

Pauls anställningar

 • Produktägare, Handelsbanken

  2020 - 2020

 • Koncernarkitekt / enterprisearkitekt, Mercell

  2020 - 2021

 • Verksamhetsarkitekt, Handelsbanken

  2018 - 2020

 • Lösningsarkitekt / domänarkitekt, Forex

  2017 - 2018

 • Lösningsarkitekt E2E, Telia

  2014 - 2017

 • Lösningsarkitekt, Tele2

  2012 - 2014

 • Systemarkitekt, Tele2

  2008 - 2012

 • Utvecklare, 3 (Hi3G)

  2006 - 2008

 • Systemintegratör, Accenture

  2004 - 2005

 • Utvecklare, Net Result

  2003 - 2004

Pauls utbildningar

 • Led digitala workshops, imanagement

  2022 - 2022

 • Effektiva och kreativa workshops (2 dagar), Lasse Frisk

  2019 - 2019

 • Affärsinriktad enterprisearkitekt, Cordial

  2018 - 2019

 • IT-arkitekt certifiering - CITA-F (IASA), Dataföreningen Kompetens

  2016 - 2016

 • Civilingenjör Datateknik, KTH

  1998 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 582

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning