Hoppa till sidans innehåll

Natalia Molina

Kravanalytiker, verksamhetsanalytiker och verksamhetsarkitekt

Natalia har arbetat inom verksamhets- och kravanalys sedan 2007. Med erfarenhet från flera branscher och en bakgrund inom medieteknik, IT-management och UX har Natalia gedigen kompetens inom facilitering, analys och visualisering av strategier, förmågor, processer och krav krav. Hon är van med att leda vägen från problembeskrivning till nyttorealisering i stora och små projekt, inom systemutveckling och anskaffning av standardverktyg. Natalia älskar att vara bryggan mellan användare, verksamhet och utvecklarteam. Som person är hon frågvis, social, initiativtagande och trygg i sin kompetens. Natalia tycker om komplexa projekt, tvärfunktionella team, att skapa tydlighet och att hitta smidiga arbetssätt utifrån situation och förutsättningar.

Områden

 • Kravanalytiker, verksamhetsanalytiker och verksamhetsarkitekt

Om Natalia

Natalia är tydlig, kommunikativ och strukturerad. Hon är kreativ, målinriktad och frågvis.

Natalias CV

 • DIGG

  Verksamhetsutredare och kravställare

  2020 - 2021

  Projektet ASPE anskaffar tekniska lösningar för digitalt samarbete mellan DIGG och externa samarbetspartners. Natalia leder spåret funktionella krav under förstudie och genomförande. Natalia använder metoder som t.ex. intervjuer och workshopar för att fånga, analysera, prioritera, besluta och kommunicera krav till intressenter och beslutsfattare. Natalia tar fram visualiseringar av systemlandskap, driftscenarion, strategiska inriktningar, verksamhetsprocesser, förmågor och arbetsflöden. I samarbete med projektgrupp tar Natalia fram förslag på projektgenomförande och säkerställer att kravmassan är omfattande, genomförbar och hållbar. Natalia sammanställer och dokumenterar krav enligt vedertagna metoder inom RFI/avrop/upphandling/systemutveckling och presenterar resultat i olika sammanhang, inklusive styrgrupp. Natalia bistår projektledare med uppsättning och administration av JIRA samt implementering av agilt arbetssätt i projektet.


  Leverabler: Workshops, JIRA-Kanban, Kravkatalog, Marknadsundersökning, RFI, modellerade
  processer, användarflöden, systemöversikt, lösningsförslag och kravdiagram i Visio. Beskrivning av scenarion, kravområden och beslutsunderlag i Powerpoint.
 • ICA Sverige AB

  Business Analyst och testledare

  2020 - 2020

  Projektet Nästa Generations Prisstöd upphandlar och implementerar ett nytt standardsystem för prissättning att erbjudas som en tjänst till ICAs kunder (Butiker).

  Projektet drivs enligt SAFe/Agile med ett tvärfunktionellt team som består av verksamhet, management och tekniska roller. Som kravledare/testledare i projektet leder Natalia kravprocessen, vilket innebär att identifiera utvecklingsbehov utifrån perspektiven arkitektur, verksamhet och butik. Natalia driver analys och designarbete tillsammans med lösningsarkitekt, tar fram planer och koordinerar krav och testaktiviteter mellan olika team och förvaltningar. Natalia är ansvarig för hantering och komplettering av JIRA-projekt, projektet backlogg och dess innehåll (Epics, stories och Acceptanskriterier. Natalia är också ansvarig för att aktivt kommunicera om projektet och det nya systemet i olika intressentforum.

  Leverabler: Workshops, JIRA-projekt med backlogg, Lathund JIRA, Krav&designdokument, Visualiseringar av processer och lösningskoncept, integrationsspecifikationer, Testplan, Epics och User stories.
 • ICA Sverige AB

  Verksamhetsutveckling/Business Analyst

  2020 - 2020

  Avdelning Sortiment & inköp på ICA Sverige tar fram och erbjuder sortiment, kampanjer och hyllösningar till butiken.

  Natalia fick i uppdrag att kartlägga och analysera dagens processer för inköp och prissättning av sortiment, som idag stöds av en mängd olika integrerade system, med syfte att identifera brister, förbättringsområden och utvecklingsbehov, både i processer och tekniska lösningar. Natalia tog fram planer för arbetet, prioriterade aktiviteter i samarbete med beställare och tvärfunktionella roller inom sortiment & inköp (både verksamhet och systemförvaltning). Natalia drev workshops med olika intressenter för att identifera processer med utvecklingsbehov och kommunicerade resultatet i olika forum.

  Levererat resultat: Workshops, processmodeller och specifikation, presentationsmaterial om processer och processmetodik, Sharepoint Teamsajt med verksamhetsprocesser.
 • ICA Sverige AB

  Verksamhetsutveckling/Business Analyst

  2019 - 2020

  Förstudie Butikskommunikation: Natalia drev en förstudie som tog fram koncept för en digital kommunikationstjänst till butiker baserat på Office 365.

  Genom intervjuer och workshops identifierade Natalia nu-och börläget med arbetsflöden, systemlandskap, intressenter, användarbehov, förmågor, högnivåkrav och kvalitetskriterier. Natalia presenterade konceptet inför butiksrepresentanter och styrgrupp.
  Levererat resultat:Workshops, processmodeller och specifikation, Interaktionsdesign och look& feel för Sharepointsajt, Personas och user journeys, Wireframes, Behovsanalys, Slutrapport med rekommendationer, Kartläggning av intressenter, kanaler och system, Vision-och målbild för framtida butikskommunikation.
  Verktyg: Agile, UX, Design Thinking, Product Discovery, BPMN, Astrakan, UML
 • Bankgirot AB

  Verksamhetsutveckling/Kravanalytiker

  2019 - 2019

  Natalia deltog i 3 olika projekt på Bankgirot, alla enligt Agile/Scrum med tvärfunktionella team från både verksamhet och systemförvaltning: ett projekt om API-tjänster för open banking, ett innovationsprojekt om realtidsbetalningar och ett projekt som införde ett nytt standardsystem inom BI. Natalia var ansvarig för att driva analys, design och lösningsarbete i samarbete med arkitekter och beställare. Natalia hjälpte till att stärka produktägarskapet genom att introducera metodik för definiering av strategier, nerdbryttning av mål och prioritering av utvecklingsbehov. Natalia var ansvarig för att driva och löpande komplettera projektens backloggar (Epics, User stories, Acceptanskriterier). Natalia faciliterade detaljering av funktionella, icke-funktionella krav och UX-design genom workshops och intervjuer i alla projekt inför varje utvecklingssprint. Natalia var ansvarig för att kommunicera och presentera projekt och lösning i olika fora.

  Levererat resultat: Workshops, Personas och user journeys, user work flows och wireframes, product backlogg och User story mapping, Epics och user stories med acceptanskriterier, Process och informationsmodeller, testplan
  Verktyg: Agile, UX, Design Thinking, Product Discovery
 • Hennes & Mauritz AB

  Kravanalytiker

  2018 - 2019

  Natalia deltog i ett tvärfunktionellt team som förvaltar och vidareutvecklar H&Ms BI lösning för Online försäljning som består av användargränssnitt, data warehouse och integrationer.

  Teamet jobbade enligt Scrum-liknande former. Natalia identifierade utvecklingsbehov från slutanvändare och drev kravprocessen från utredning till produktionssättning. Detta innebär att Natalia tog fram planer, deltog i prioriteringsmöten med ledning, faciliterade analyser och design samt visualiserade och dokumenterade kraven (Epics, Stories, Acceptanskriterier och kravspecifikationer). Natalia deltog i detaljering av tekniska krav tillsammans med arkitekter, designers, utvecklare och testare. Natalia koordinerade utvecklingsaktiviteter i en roll likvärdig scrum master. Natalia hjälpte till med prioritering av utvecklingsaktiviteter i releaseplanen och deltog i förbättringsarbetet enligt Agile. Natalia deltog i samarbetsfora inom H&M där hon presenterade och kommunicerade kring kommande utveckling och krav. Natalia drev en förstudie om implementation av ett nytt analysverktyg.
  Levererat resultat: Workshops, Epics & user stories, User journeys, Kravspecifikationer, JIRA Boards och filtrar med Queries, Gapanalyser, Business Case, Tidsplaner och Ledning av Planning poker.
 • ICA Sverige AB

  Verksamhetsutveckling/Business Analyst

  2017 - 2018

  Projektet GDPR ICA Sverige tar fram och implementerar en ny organisation och ett nytt systemstöd för verksamhet och kunder med syfte att uppfylla GDPR. Projekteamet är tvärfunktionell med kompetens inom juridik, verksamhet, teknik och butik. Natalia är länken mellan beställare, jurister, utvecklingsteamet och slutanvändare. Hon har övergripande ansvar för krav och arbetssätt i projektet. Hon identiferar utvecklingsbehov och faciliterar discovery, analys och design. Natalia deltar i prioritering av utvecklingsmål och aktiviteter. Natalia ansvarar för projektet backlogg, tar fram detaljkrav och validerar den slutliga lösningen. Eftersom olika förvaltningsteam är involverade i famtagning av tjänsten så kravställer Natalia mot olika team. Hon stödjer projektledarna med sin metodkompetens. Natalia är ansvarig för att kommunicera och presentera kring projekt och lösning i olika intressentfora.

  Levererat resultat: Workshops, Wireframes och User Flows, Informatiosmodeller, Attributspecifikationer, Innehåll-och grafiskdesign för GUI, Epics och user stories, användarmanualer, konceptvisualseringar
 • Hennes och Mauritz AB

  Kravanalytiker

  2016 - 2017

  Projektet SAM var ett globalt projekt som uppgraderade internetinfrastrukturen i 52 länder med målet att minska kostnader och möjliggöra användning av molntjänster.

  Projektet hade ett tvärfunktionellt team där Natalia var länken mellan lokala IT-kontor runt om i världen, den centrala H&M-förvaltningen, arkitekter och nätverkstekniker. Natalia drev analysen i förstudien. Hon var ansvarig för att planera och koordinera utredning och identifiering av utvecklingsbehov och förutsättningar för varje land utifrån tekniska, affärsmässiga och kvalitetsmässiga kriterier. Utifrån detta tog Natalia fram rekommendationer kring prioritering, en implementationsroadmap och planer. Natalia kommunicerade och presenterade projektet och lösningsförslag i olika fora.

  Levererat Resultat: Workshops, Funktionella, icke-funktionella och affärskrav, förstudierapport, implementations roadmap, Kravprocess med verktyg och mallar, Överlämningsdokumentation till förvaltning.
 • Hennes & Mauritz AB

  Kravanalytiker

  2016 - 2016

  I förstudien ShiftStore Japan genomförde Natalia en GAP-analys med syfte att kartlägga utvecklingsbehov inför implementering av standardiserade kassasystem i samtliga H&M-butiker i Japan. Natalia samlade in och jämförde landets affärskrav mot H&M-och leverantörens lösning.

  Levererat Resultat: Användbarhetsgranskning med wireframes, Gap analys (tekniska krav), användarkrav för POS-GUI
 • Scania AB

  Kravanalytiker

  2015 - 2015

  Förstudie Sales Portal: Scania vidareutvecklade den globala portalen för återförsäljare med ny funktionalitet för att utföra avancerade offerter genom integration mot flera applikationer. Teamet var mitt i övergången från Vattenfall till SAFe/Agile. Natalia hjälpte till med att praktiskt införa ett agilt arbetssätt kring dokumentation och samarbete mellan produktägare, test och utvecklare. Natalia är ansvarig för hantering och komplettering av JIRA-projekt, projektet backlogg och dess innehåll (Epics, stories och Acceptanskriterier. Natalia är också ansvarig för att aktivt kommunicera om projektet och det nya systemet i olika intressentforum. Natalia driver analys och designarbete tillsammans med lösningsarkitekt, tar fram planer och koordinerar krav och testaktiviteter mellan olika team och förvaltningar. Natalia designade och planerade användvarhetstester och deltog i ett arbete att ta fram användbarhets riktlinjer på Scanias UX-nätverk.

  Levererat Resultat:Workshops, Testplan för användningster, Epics och User stories, Användbarhetsriktlinjer för innehåll
 • Whitespace AB

  UX-Strateg/Business analyst

  2015 - 2015

  Whitespace är en webbyrå som utvecklar intranät och webbtjänster med ett agilt, tvärfunktionellt team.

  Som byråns UX-strateg drev Natalia product discovery och konceptdesign för nya kunder i samarbete med kund, digital analyst och UX-designer. Natalia samlade in krav genom workshops, intervjuer och observationer hos kunder och slutanvändare. Som produktägare var Natalia ansvarig för utveckling och prioritering av backlogg.

  För kunden Statens Institutionsstyrelse SiS drev Natalia vidareutvckling av myndighetens Intranät och dokumenthanteringsprocesser med hjälp av Sharepoint och EpiServer. Genom facilitering av workshops och intervjuer identiferade Natalia utvecklingsbehov. Natalia drev analys och designarbetet samt ansvarade för att ta fram, prioritera och komplettera utvecklingsbackloggen åt kunden och kommunicera lösning i olika intressentfora.

  Levererat Resultat: Workshops, Backlogg med Epic och user stories, User story mapping, Personas, scenarion och user journeys, verksamhetsprocesser, informationsmodeller.
  Verktyg: Agile, UX, Design Thinking, Product Discovery
 • Region Stockholm

  Verksamhetsutveckling/Användbarhetsspecialist

  2013 - 2014

  Region Stockholm förvaltade och vidareutvecklade de digitala tjänsterna 1177 vårdguiden, UMO.se, Behandling på nätet, bland andra.

  Som användbarhetsspecialist för nämnda tjänster var Natalia länken mellan verksamhet, slutanvändare och utvecklare/leverantörer i utveckling av e-hälsotjänster. Verksamheten bestod av tvärfunktionella team (medicinskt kompetens, designkompetens, redaktionellt kompetens, kommunikatörer, management och teknisk kompetens). Teamen arbetade användarcentrerat och i samarbete med flera externa leverantörer av system och design som i sin tur arbetade enlig Scrum. Natalia deltog i framtagande av strategiska och operativa planer, och var ansvarig för att identifiera och definiera utvecklingsbehov. Natalia drev analys och design med metoder som till exempel Design Thinking. Natalia genomförde workshopar, förstudier, granskningar, tog fram krav, lösningsförslag och agerade beställare mot leverantörer. Natalia deltog i innovationsprojekt där koncept för nya tjänster togs fram. Natalia kommunicerade och presenterade kring behov, tjänster och projekt i olika fora med interna och externa intressenter och var samordnare för en referensgrupp med slutanvändare (intresseorganisationer) där verksamhetskrav, strategi och mål diskuterades.

  Levererat Resultat: Workshops, User stories, RFQ-underlag, Förstudierapporter, användarflöden, prototyper, användningstester, användbarhetsgranskningar, Personas och scenarion, UX-guidelines och handböcker, tillgänglighetsriktlinjer och arbetssätt.

  Verktyg: Design thinking, product discovery, workshops, UX, ITIL, PM23, JIRA, Adobe Creative Suite, PPS
 • Inera AB

  Verksamhetsutveckling/Digital Specialist

  2007 - 2012

  Inera ägs av SKR, Sveriges Regioner och Kommuner. Inera har som uppdrag att utveckla och förvalta vårdens digitala tjänster för patienter och vårdpersonal (t.ex.1177 vårdguiden, UMO.se, Behandling på nätet).

  Verksamheten består av tvärfunktionella team (medicinskt kompetens, designkompetens, redaktionellt kompetens, kommunikatörer, management och teknisk kompetens). Teamen arbetar användarcentrerat och i samarbete med flera externa leverantörer av system och design som i sin tur arbetade enlig Scrum. Natalia faciliterade framtagande av innehållsstrategier och producerade digitalt innehåll. Natalia ledde webbprojekt och agerade beställare mot leverantörer. Natalia var länken mellan verksamhet, slutanvändare och utvecklare/leverantörer i utveckling av e-hälsotjänster. Natalia deltog i framtagande av strategiska och operativa planer, och var ansvarig för att identifiera och definiera utvecklingsbehov. Natalia drev analys och design med hjälp av metoder som till exempel Design Thinking. Natalia genomförde workshopar, förstudier, granskningar, tog fram krav, lösningsförslag och agerade beställare mot leverantörer. Natalia deltog i innovationsprojekt där koncept för nya tjänster togs fram. Natalia kommunicerade och presenterade kring behov, tjänster och projekt i olika fora med interna och externa intressenter, som till exempel patienter, vårdpersonal och intressenter på de olika regioner och kommuner

  Levererat Resultat: Workshops, User stories, RFQ-underlag, Förstudierapporter, användarflöden, prototyper, användningstester, användbarhetsgranskningar, Personas och scenarion, UX-guidelines och handböcker, tillgänglighetsriktlinjer och arbetssätt.
  Levererat Resultat: workshops, User stories, Kravdokument, Prototyper, Rapporter, Utbildningsmaterial, e-learning

  Verktyg: Adobe Creative Suite, PPS, Agile

Natalias kompetensområden

 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, PPS, Agila metoder allmänt, ISTQB, LEAN, KANBAN, BPMN, REQB, SAFe, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Processutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Metodstöd, Utbildning, ISO 25010, Begreppsmodellering, GDPR
 • Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Hälso-Sjukvård
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande
 • Upphandling

  Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Dokumentation
 • Marknadsföring

  Målgruppsanalys
 • Utbildning

  Workshopledning

Natalias anställningar

 • Ägare och konsult, Arredondo Consulting

  2018 -

 • Consult inom Krav och UX, Beamon People

  2017 - 2018

 • Konsult inom Krav, QTema AB

  2015 - 2018

 • UX-strateg, Whitespace AB

  2015 - 2015

 • Användbarhetsspecialist, Stockholm Läns Landsting

  2013 - 2014

 • Koordinator, projektledare, specialist, Inera AB

  2007 - 2012

Natalias utbildningar

 • Informationsmodellering, Dataföreningen Kompetens

  2021 - 2021

 • Designing Strategy, IDEO

  2021 - 2021

 • Designing a Business, IDEO

  2021 - 2021

 • BPMN för Business analysts, Udemy

  2020 - 2020

 • SAFe Agilist, Nox Consulting

  2020 - 2020

 • CPRE Certified Professional for Requirements Engineeringst, IREB

  2019 - 2019

 • Product Owner, Crisp

  2019 - 2019

 • ITIL, Dataföreningen

  2019 - 2019

 • Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

  2017 - 2017

 • Kravanalys, Nackademin

  2015 - 2016

 • Prototyping, SSES

  2014 - 2014

 • Media Management, 36.5hp, KTH

  2011 - 2012

 • IKT-Pedagogik, 7,5hp, Mittuniversitetet

  2011 - 2011

 • Design Thinking, SSES

  2011 - 2011

 • Medieteknik 75hp, Södertörns Högskola

  2010 - 2011

 • PPS Praktiskt Projektstyrning, Tieto

  2008 - 2008

 • PM3 Förvaltningsmodell A, På AB

  2008 - 2008

 • Deltagande video och videoproduktion, Biskops-Arnö Folkshögskola

  2006 - 2007

 • Kandidatexamen kulturantropologi och arkeologi, Universidad de Antioquia

  1999 - 2004

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 492

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning